h POKéDEX

h POKéDEX - #015 ~ Beedrill

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : F͏͇͑l̸̴̤ȉ̤ͫe̮᷆ͪs̘̣̑ a̵̮̒t᷊̼͟ h̔͡͞iͩ̇͟g̍̑̑h̛᷅ͣ s͎̉̓p̗ͬ̈́e̵̛ͩeͨͣ᷇d̨͐᷾ a͈̜ͨn͏̼᷇d̲ͩ̚ a̴᷀͟t̲᷆ͦṭ̢͟a͖̯͌c̸͕̯k̥̿ͫs̞̏͜ ǘ͈̈s͓̮ͩi̢͚ͯn̖᷈͟g̱̙̣ į͈̔t̴̜ͮs̴̭̲ l̫̿͂ā̷͓ȓ̖ͮg̺͕̗e͇̬̓ v̸ͩͭe͙᷈̚ṉ̙᷇o͍̦̊m͇ͨ̅o͔᷿̟u͎͕͚s̝͚͝ s̺͢ͅt̟᷾̀ī͙͕nͤ̒̓g̴̨ͥe̴̤ͪr᷄᷉͘s᷁̇́ o͎ͩͥn᷊ͮ̈́ į̼͓ţ̫̟s͕͉ͭ f̷͒͂o̧̮ͫr͏̤ͦe̯ͥ͝ḽ᷾ͅe͊ͩͭg᷿̔ͫs͙̮̚ a᷿͆̈n̛͈̘d̬͐ͨ ṫ̖́a̛ͪ̑i̶̷͋l͉᷉͐.̈́̔̆h POKéDEX - #014 ~ Kakuna

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : A̶̰ͭl͎̄᷉m͚̂͐o̢͖᷈s̷᷊̓t̨ͮ̕ i̬̣ͅn̓ͧ͢cͬͪ̚a̠᷇ͥp͇̎͆a̰ͮͣb̖̟̓l̛̜͌e̛̜͡ ő͒ͅf̢̩͊ m᷅͛᷈o᷂᷿ͦv̴̯ͧi̗̕͜n̗᷀᷇g̪ͯ̆,͉᷂᷾ ṱ᷆͋h̟͚ͦi̘͛̒s̡̑͞ P̱͜͡o̒̑᷁k̞ͥ᷉é̥᷉ͪm͈̠̕ő᷂ͯn̙ͫ͟ č̢͠a̒ͩͦn͏̽̃ õ̢͙n̦̬ͬl̻ͦͬy͓̦̍ h͉̯͟a̮̗̕r̮ͮ͊d̯᷄͐e̘͋ͬn̻᷿ͦ ǐ̶ͅt͖͌ͩs͆̓᷉ s̱̊᷇h͋̒̌e͌ͤ̚l̦̹̏l̹͒᷅ t̼͘͜o̱͔̝ p̨̛͝r̮̠͚ȍ̞͎ț͖ͦe͖͛͛c͉͂͛t͓̦ͦ i̠̦ͮț̛̊s᷄ͤ͡e̗᷀̈l͍͟͠f͙᷆͞ f̟̲̂r̤͇̃o͖͎͜m̓ͣ̍ p͎̟̈r͍͊ͪe᷿̍̈d̵͎᷾a̮ͬ̈́t̯̯͡o̶ͧͨr̸̆̄s͛͑ͅ.̫̝̍h POKéDEX - #013 ~ Weedle

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : O̱͆̊f͇̘̹t̗̏̕e̢ͮ̽n̠̿᷃ f̸͆̎õ̩᷿u᷂ͪ̔n̵̔ͫd̸᷿̕ î͓̄n̪̰ͫ f̼̙᷅o̤̻̚r̮̲͊è̹̅s͈̀᷄ţ͍͒s̸᷆ͧ,͚͑ͩ e̶᷅̃ą͚̬t̰̔᷾i̯᷇᷅n̬᷈͠ǧ̶̢ l̤͍̦e̤ͧ͜aͯͩͯv̤ͩ̈́e̶̤̘s̯̒ͮ.̧̖͜ I̟̎ͨt̐ͦ͞ h̠̓̒a̒᷈͛s̭̍̆ a͙̍̚ s̛͓᷃h͚̠ͦa̢͌̚r̯̄᷀p᷃̑̒ v̍̾͌e͊ͪ̃ṅ̶͏o͌̑͜m͐̂́o̗̫ͪuͤͦ̓s͙̱̾ s͙̦͢t̜̍͏i͊̔̓n̩̍͞g̞͐̉e᷿͢͟r̫ͪ᷆ o͏͓͢n̾̇̉ i̖᷆͡t̳ͭͦs͒̓͆ h̭̃͘eͮ᷈᷉a͇͑᷉d̢̳͑.͈͏̔h POKéDEX - #012 ~ Butterfree

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : I᷀̊̆n̰᷄᷅ bͩ̃̾a̛͉᷀t̻͊͌ṯ̠̌l̄᷅͌ë́͊̍,̠̠͂ ĭ̢᷊t͖̲̀ f̹͛͒l̗̯̅a͍͛̚p̯̈́ͪs̾̊̚ ì̙͑ţ͖̇s̱̊͞ ẅ̤͡ỉͣͤn̘̄̑g̷̶̓s͖̠͂ a̶̙ͣt̟̻̯ h̵͙̚ï᷉̌g͖̫̓ḥ̠̈́ s͖ͦ̾p̲͕᷆ȇ̮͝e᷾̽͘ḓ᷁̔ t͋᷉͞ō̝̭ r᷈̓͘e͑͌̈́l͇̐̌eͥ̾ͬa̴ͯ̓s͏̶̞e̓᷁ͅ h͕̱̚i᷿̲͑gͪ̚͡h̔̔ͅl᷉̄͞y͔̬̓ ṭͣ͘o̡̞͝x͖᷀᷉i͌ͯ̂c̶̱ͧ ḍ͋̋u᷅̃͠s᷊̬ͬtͮ̅͢ i̴̹̹nͧ͛͆t̛ͥ͑o̺͞͠ t͑̋̔h̼̓͘e̪̞ͭ a̬͘͞ǐ̷᷀r̴̮᷀.̵͓͒h POKéDEX - #011 ~ Metapod

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : T̸͛᷅h̖̬̤i̡ͩ᷀s̛̍̈ P̫̣̹oͤ̾ͅk̥̊͜é̛̞͓m̜᷉ͤo̎̐᷄ņͯ͢ i̓̽͘s͊͜͠ v̱̀́u͋̂᷃ļ͘͡n̑᷅ͩe̛̹̮rͨ͢ͅa᷂̾͐b̼᷊̋ĺ̢̟e̙᷊ͫ t̨͉᷈o̝͊̓ ả͖̮ť̵̼t̘̓͛á̪̝c̛̑͋k̺̣͞ w̴̩̓h̝ͫ̂i͘͠͞l̛͕̂e̟ͣ̆ ǐ͆͡t̢᷂̄s̷̥̄ s̜͋ͪh͐̂͛e̙͊᷾l̍ͮ͛l̺͕͠ i̛̘ͅş̘͐ s̺͓᷊o̤᷂̾f̹᷄̽t̟ͪ͞,͗̚ͅ e̷̘᷃x͙̎ͨp͕᷇᷉ö̬᷿́s̨᷈ͧi̟̜̾ñ̴̪g̨̘͘ ḭͮ̄t̡̫͞sͪ̓̕ w̧ͥ̐e͏ͫ͠a͇᷾̕k͔̳̂ a͈ͩ͗n̶̶̠d᷊̞̐ t̩̥᷈e͂͂̾n̖ͥͅd͇̓̈́e͈̗͓r̠ͥ̚ b̰̉͟o̻͚͝d̠̊̓y᷿̺͌.͙̂͞