Archives 2015

h POKéDEX - #044 ~ Gloom

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : T᷈͆᷃ḩ̞ͩe̛ͩ͌ f͛̄̾l͏̌̑u͎̯͒ï͎̚d̥᷆ͫ t͌̓᷈h̞̒̐a͇᷅͝t̰͔̊ o̓̔͘oͤ̂̕z̹ͤ̓e̙͕᷆s̫ͨ̿ f̥᷃͡r̛͖̿ȯ̫᷄m̻᷄̄ î̵̳t͍͖̀s̃̆͒ m̋̍̽o͕̞̓u᷿͐̾ţ̛ͤh̦̱̕ i͔͕᷅s̤ͭ͆n̸̸̯'̐͒̿t̳᷅̀ d̼͔᷈r̐᷀͒ö͉᷿o͈̻ͬl᷀̇͌.̶̴̌ Ḭ̒͝t̯̍̇ ī̵̙s̎ͦ̎ a̵ͨ̓ ṋͧ̊e̦̓͝c͍̒̆t̍̆̚a̳̝ͭr̻̳̐ t̬́᷄h᷂̤̤â̘̳t̜ͬ̑ i̷̬᷀s̨̢̥ ů͌ͣșͨ͠ȇ᷁͝d̋̋ͪ t̢̗᷊o̷͖͜ a͙͎ͫt᷊ͤ᷇ṯ̒ͣr̤᷅̕a̤͔͋c͎̉̋t̶̺᷿ p͈ͩ̋r̦ͫ᷅ȅ͞͝y᷿̔᷾.̨̬᷅h POKéDEX - #043 ~ Oddish

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : D᷃̓̕ư̦͓r̥͉ͅi᷿ͦͭn̟͆᷈g͙᷊ͬ ṭͦ͢h̎᷉͝e̵̢̜ d̳̪ͯa̘͈᷁y̜᷃͠,̹͉̈́ i̝̥᷅t͛̓̉ ḱ᷿͝e͙͐͝ê̶ͥp̵ͥ͟s̗᷉ͨ i̷̮᷇t͇͊᷄ŝ̼̝ f͓͍᷇a̘̔̎c̼͂̉e̞̳̐ b̡̻ͪȗ͍̱r̵ͧ̔í᷆̇ḛ̋͆d͐͒͜ iͭ͂̕n̵̘̗ ṫ̩̮ḧ̲ͭé̷᷅ g͛͐̌r͂᷾᷅o̖̤̜ȕ̈ͨn͖͖ͤd͛͏ͫ.͕͋ͬ A̜̺ͫt͍ͧ̐ n͙̿̿i᷿͓̓g͚̜̹h͍̒͏t᷿̎͐,̩̟͡ į᷂̒ṯͪ͊ w͔͘͜a̝̬᷅n̦ͮ̏d̞̫ͤe̎᷃̀r̘͐̐s̋ͮ̓ a᷆̇͢r̟̘̝o̺͛᷆ű̝᷇n̪̯̩d͏͖̫ s̼̀̅o͚᷊̹w᷄̏ͬi̡̟̒n᷊̅᷄g̨͐̅ i̢͓̅t͍ͧ̏s᷂ͮ͛ s̠̿͜e̡᷂̍e̷̝ͣd̠̰͡s͍̼̓.̷᷉͗h POKéDEX - #042 ~ Golbat

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : O̵̬͚n͇̆ͣc͍̑ͭe̮ͭ᷉ i̺̗̜t͚̮᷁ s̱̒̎ṯ̒͊r̍ͥ̆i͍̳᷾k̬̓͌e̸̜̣s̃ͤ̕,̯̎᷄ ì̯̦t̷᷂͓ w᷇ͤ͛ị̰᷈l̙̹᷃l͖᷄̊ n͙͖͌o̵̷̓t͙̬̓ s̸̺ͮt̂ͤ̓o͑̈́͟p̢̫̊ d᷄͏͂r̝͛ͣa̖͈̿i̼᷆͏n̰̈́ͅi̱͛͠n̥͐᷉g͚᷂̻ e̞ͩ̃n᷾̃̔e͋̔͏r͗͏̮ǧ̵̐y᷈ͧ̎ f̘͊̋r͙̿᷃o͚᷈̌m̢̀͌ ț̌͑h̺̳̏e̸̤̜ v̄̕͡i̷̠̱c̬̰ͩţ̷̩i͓̚͢m̅̕͡ e̥̗͌v͙̟̉e̵ͯ͌ṉ̕ͅ ị̯͏f̝̱̠ i̜ͪ᷄t̫᷇᷀ gͤ͆ͭe̯͒᷅t͗̃̚s̮̦᷄ tͦ̾̏ō̥ͨo̮͍͑ hͮͣ̋ẻ̪̽a̓᷅̏v͐͗̄yͭ᷉͡ t̢̰ͬô̫ͥ f̈̿͟l̆ͬ̔yͧ᷄͋.̵͒̌h POKéDEX - #041 ~ Zubat

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : F̜̋̃o̵̞͒r̸ͭ͑m᷃̂ͧs̶ͨ͢ c̯̊ͅo̥ͪ̀l͍ͧͨo᷄᷀̊n̓᷆͘i̡̼̞e̢̕͢s̳̔̌ ĩ̧̘ṅ͍̊ p̠᷿͠e̶̳ͫr͖̿́p̢̂̃e̱᷄̾t͎̆᷅u̴͙ͬạ̣᷆l̸̡̋l̟̥͋y̱᷅͋ ḑ̬̒a͕ͨ́r͚͒͜k̲͔̘ pͮ᷀̾l᷿̻̬ã̀͠c̪͎͝e̟͒̒s̱̱͢.̱͐͟ U̓᷅᷅s̗ͫͫe͈͉̿s̩̎᷉ u͉ͬ̐l͙᷂̰t̵̼͞ȓ᷂͓ȧ᷿̩s᷊̒ͪoͥͫ̽n᷊̺̭i͓̥̓c͓̟͏ w̾̈́͠a᷂͐͜v̇̚͞ẽ͙᷂s᷀ͧ᷅ t͜͡͠o̷̜ͩ ĭ̛ͭd̞͋̐e̲᷃͢n̙̱̈t͇̣̎i̷͙ͧf̾͋͟y͈ͬ̿ a̶̰̓n̦̯ͪd̢᷊̒ a̵̋͛p̘̓̄p̈̽̀r̙͔͒o͎᷈͡ǎ͇͞c᷂͇᷀h̢̲͒ t̘͟ͅa͙̐̌r̫̞̿g̛͚̥e̱͒ͪt̗̥᷁s̸͉ͪ.̥᷅̒h POKéDEX - #040 ~ Wigglytuff

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : T̘̰ͅḣ̨̳ȩ̔ͅ b͇ͮ͌o͇ͬ͝d̗ͭ͊y̟̩ͪ i᷊ͦ͡s᷊ͮͅ s͊͂̽o͈̾̔f͇̏᷆t᷾̑̚ ǎ᷊̕n̛᷂̮d̝̥͍ r͍̒᷄ȗ͔͕b̜᷇͘b̔̓̐e͉᷇̇r̪͆͢y̌̎͠.̻᷄ͭ W̖͍᷉h̷ͧ͟e᷾͢͡n̤̋͠ a͚͉ͨn̰̺᷄g̟̒̋e͍̦̽ŗ̺̖e̛᷂̥d̓͋͢,ͥ᷇̀ i̸ͨ͋ẗ́̆͠ w̟͉ͮị̸̈l̢͊̽l̦͕̖ s̝͂᷅u͙͐͠c᷉̇̇k̥̩̎ i̷̻̿ñ̪᷆ a͉̓̋ị͈᷅r̡̲ͥ ȃ͠͏n̙᷁ͣd̼᷇̓ î͎̼n̡̆̋f͛͞͝lͪ͑̏a̪ͥ͜t᷇᷇ͪe̗̓͡ i̦ͮͧt᷊͓͏s̙̏͏ë́͆᷇ľ͕͐f͕̉̾ t̼ͨ̿o͉͗᷄ ä͍̲n̸̜ͧ e̼͉͐n͗̚͟o̾͊̊r̶̥ͧm̪᷄͆ō̟͝u̻͑́s̙᷊̤ s̷᷈ͩi᷉̉᷄z͉͜͠é͙͠.͕ͣ͛