h POKéDEX

h POKéDEX - #005 ~ Charmeleon

Written by Ndrrk - -

h POKéDEX entry : W̮̣᷀h̞͊͊e͍̊͌ņ̏͟ i̋̅͜t᷂͊̿ s̖̘̓w̸̯ͪi̩ͫ̔n͎͓͛g̽͒̇s͏̻᷄ i̷ͣ͂ṯ̹͝s͍ͤͩ b̮̜́ŭ̧̯r͉ͬ͝n̨̙᷃i͍ͪ̚ñ̺͔g᷿ͣ̓ ṫ̤͓ǎ̤̫į᷾͘l̷͏̌,̈́̋͞ i̞᷆̾t̤̑᷈ ḛ̹ͫĺ̙̥e̠ͪ᷉v͎͓́á̓͑t̗͎̕è͉̿ș͐͢ t̪̯́ḣ̶͔eͬ̂̆ ṭ̵͞e̖᷆͒m̉͆᷃p̵̦͝e̘͕᷿r̷̖̈ǎ̹͒t̘͂ͦu̩͛ͤr̙͑ͩe̫᷾̚ t̃̌͢ọ̩͜ u͗̋ͯn᷊̘͂b̩ͬͦe̢͖͌a̻᷄͑r͗ͫ͘a͔͂̓b̴̙̓l̡᷀͘y̞̗ͤ h̡͍͖i̵͐͜g̰̜̎h̯̼̋ ḻ᷅̐e͖ͬ̑v̦̐͞e̠̪᷂l̖̤̾s̛̤̐.̥͚̽h POKéDEX - #004 ~ Charmander

Written by Ndrrk - -

h POKéDEX entry : Ŏ̝ͭb̛̦ͪv̓̋͠i͆͌̈ǒ̪̻u̻̭̽s̨᷉̐l̬̱̊y͗͐͂ p̡̗᷄r͙̯ͫe̖᷇ͧf̰ͣͩĕ̦͈r̟᷀͆s͈͑ͪ h͙ͥ᷆oͪ͝͏ṯ̴͞ p̼͕͝l̛̰̉a͍͉᷇c̒͗͟e̞͎͂s̙͏̻.̋͏ͨ W͎ͥͫh᷅́͝e̘̾͜n͎̏ͭ i͇ͦ͐t͒̔̌ r̼̗͛a̹̫᷿ǐ̆ͦñ̯̟s̫̱᷃,̙᷈̉ s᷂᷃᷾ṭ͉͎é̥᷾a̛͚᷀m̵̥͋ į᷈᷉s̥͑͡ s̞̫̈́a̵᷉̾į᷉ͬd͒̾́ t̊ͮ̚o᷊͂ͯ s̹̜̓p̷̃ͅo̪᷉ͥu̥͒̅ţ̀͆ ḟ̚͞r͕ͧ͛ơ̔͊m̭᷃̚ t̹͖̓ḩ́̔e̡̓͠ t͎͔ͦi̧̛᷿p̦̫ͬ ọ̤̔f͇͌̾ i̭̊͋t᷅̓̇s̰᷃᷄ t̬ͦͥa̺̋ͅi̙͍᷈l̙͔͒.̬͔͞h POKéDEX - #003 ~ Venusaur

Written by Ndrrk - -

h POKéDEX entry : T̤͙̍h̩̋͞e̶̹͗ p̯͡͠l̵̻͘a̛̜͏n͖̎͘t̡͛͂ b᷄̇͞l͔͈̽o̴̖̱ŏ̦̏m͔͖̅s̪̭̳ w̬͒᷾h̛͚᷃e̦᷄̕n̼̒͟ í̵̪t̴̓͊ ḭ̢ͪs̢ͥ̈́ ḁ̧̒b͓̼̑s̳̟̻o᷾̔̿r͇͑ͫb̹̄̇i᷂̓ͅn̗͊̑g̺͉ͣ š̨᷇o͈ͦ̕l̫̽̂ä̧́̌r̰͎ͯ e̹᷂̔n̘̭ͩe͐̇᷾ŕ͚͑g̣̗᷇y͖͖̘.̠ͦͪ I̶̳̲t̸͋᷀ s̮̎ͦṭ᷄͠a̛͕͇y᷿ͭ̍s̒̄᷆ o̝̅̍n͍ͣ͋ t͙᷀᷁h᷀̔͑ë̹̳́ ṃ̓̒o̭̾᷅v͍ͥ̽e͔̺͑ t̼ͬ̈o̅᷉͘ s̪ͧ̐e͚̱̚eͦ᷆͗k᷇̄ͅ s̮̓͜ṳ͑̚n̳̝͑ḽ̢̝i̵̴ͧg᷂̞̑h̬̹͛t̵᷇͝.͛͑͡
h POKéDEX - #002 ~ Ivysaur

Written by Ndrrk - -

h POKéDEX entry : W̳̆͌h̶̩ͣe̺͒͘n͙ͪ͏ ṯ͂͂ȟ̔͌e̷ͩ᷉ b̰͐̈u̝ͬ͏l᷈ͪ͒b̶͙̐ o̒̅͡n̫̫̞ i̔᷅ͅt̷̘᷅s̅͟͢ b̮ͫ͋a̦᷀͑c͇̘᷅k͕̼̆ g᷊̔͐r͌́ͅo̬̝͢w̩̽̿s̵̛͜ ľ̛̥a̤ͮ᷄r͗͂͜g͎͓͠e̪̲̺,̦᷀᷄ i̥ͨͥt̜̦̕ aͨ᷃̅p͑ͩ͢p̙̊̐e̸̓̐aͨ͑ͫr̠᷾͝ś̠͓ ṱ̀᷃o̯᷿̪ l͉͋̌ơ̲͗s̫̟̅e̢̦̣ t̝͆̎ẖ̈́ͮė̶̔ aͧ̈ͩb̥᷁ͣi̅͐͘l̝͞͡i̶᷀̀t̨̪͑y᷂̟̾ t̼ͦ᷁o͇̔́ șͬ͑t͕᷾͟a͔᷇͟ṉ̊͆d̦͕ͅ óͦ͡n̲͙᷄ i̵͑͝t͈̟᷂s̹̖͞ h̖᷊̖ǐ͇͐n̶̆͛dͧ᷀̓ l̶᷊̳e̲̜͒g͏̸̙s̵̻͂.̪͎̌
h POKéDEX - #001 ~ Bulbasaur

Written by Ndrrk - -New HNW project, with a well defined ending.
The concept is simple : I take a cry of a Pokémon (here, Bulbasaur), time stretches as fuck, and put in some gear with the same tuning.

Here is the first one. The second will come very quickly and the third too.
My point is to make a great noise wall with 151 variations into it.
Hope you enjoy, or not, I don't really care.

EDIT : End post here with download link