h POKéDEX

h POKéDEX - #020 ~ Raticate

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : Ī͇ͅt̢̝̀ ű͉᷿s᷃ͣͬe̤᷅̽s̫̎͞ i͖͚͙t͓̓́s̪ͫͣ w̼͇̉ẖ̯͊i̭᷂͜s̆᷈᷈k̬᷀̓e̙̫᷁ř̶̻s̷̞͐ t͉̠ͥȍ̞̄ m̶̖̈a͗ͨ᷾i̜̮͘nͩ̈̔t̖̠̳a͕͈ͅi̱̠͡n͕͚̅ i᷉᷃͝t̟̤ͬsͩ̾ͤ b͇̠̈ã͛͟l͉ͣͅa͈̿͝nͣ̿᷇c͔̮̹e᷊̜͛.̨̬᷾ Ĭ᷄́t͐ͪ̾ a͚᷉͡p̠ͮ͑p̷ͪ᷅a̲͋̑r̭̯ͣe᷅᷇ͩn͇͓̿t̙ͤ̑l͙̪͢y̻᷉ͤ s͙͑̈l̸̗̿o̖̲̒w̌ͩ͠sͬ̓͜ d̫᷂͠o᷿͂ͅw͆ͥ᷃n̷͕ͣ i̠ͦͩf᷿̺͂ t̨͈ͨḫ͛͝ḙ̆᷀y͓͌ͣ ȧ̤ͫr̎̅͡e᷀͟͞ c̭᷀͢u͚̳᷅t͋͘ͅ o͉̗͢f̣͋̂f̖̿̿.̘̤̈h POKéDEX - #019 ~ Rattata

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : B̄͐͒i͏͎ͦt͖͐̓e͕͙ͮs̲̐͞ ā͖͝n͌̋͟yͮͤ̓ṯ̼͋ḥ͗͊i͇̕͟n̶̈́͠g̖͂̾ w̗̾᷄hͭ̋͑e̢̜̚n̵̜ͪ i̼͔̺t̵̮͜ ă̈͞t᷁ͤ̃ẗ᷂̱́a̎ͪ̄c̼᷊̔ḱ͚᷅s̶̤̋.̮ͬ᷁ Sͧͩ͘m̶᷿̭a̹̔᷀l̘̿᷁l̬͜͡ a̬ͬ͢n̸̫ͦd̨ͫ̈ v͔ͫ͜e͗ͮ̇r̡̺͎y͓̱̭ q͕᷉᷃u͎ͬͅi̔͜͠c᷅ͭ͜k̛̩͡,̝᷄ͩ í̐͞t̤ͫͅ i᷂͓ͧs᷃̍͠ a͓̣͎ c̸͒͟oͬͩ͜m᷇͂͢m͎͓᷃o̹̒͌n̖͟͞ s͙᷇ͅi̸ͫ͞g̡̾͢h̷̊͞t̬̹͙ i̮̾᷄n̙ͥ͂ m͔͔͟a̖᷈ͮn̯͗̚y̮͇̒ p̊͏̔l̡ͩ͟a̴̋ͅc̜͆̓e̹̯̓ṣ͐͑.̈ͧ́h POKéDEX - #018 ~ Pidgeot

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : W̶ͣ̀h̤̉͛e͌͊ͪṇͥ̓ h͈͚ͯu̼̒͜n͠͏̔t̸͍̄i̵͑̽n̺̦̯gͧ̾͗,̙͏̏ i̵̘̯t͓̣ͮ s᷃ͯ̊k̟͔͋i̩᷅᷀m̪͒ͅsͤ͊͠ t̟̠̃h̝̩̍e̻͕͂ s᷉᷅͊ü᷿̻r̵̔̕f̷̳̓ȃ̼̬cͧ̈́̏e̘̅̈ o̶᷿̹f̗̫͘ ẇ̧͖a᷆᷃̏t̥̑̎e̊̔᷀r̽̂͌ ạ̶ͮt᷅͐̈ h͕̪̖i͖͉᷇g̸̤͞h̘̗͓ s̖͢ͅp̯̻̉e͉͚̗èͣ͢d͔̟᷉ t͏̍᷇o̸ͭ̊ p̴̨̾ȉ̬̇c̸̳͟k̟᷾᷄ ő͗᷇f̠ͦ̓f͐̈ͣ u̱᷾͞n̸̛̳w̯̆᷾ả᷿̬r̓͂̒y̞͇͐ p̙͓̊r̞᷾͊e͏̥ͯy̪ͤ̐ s̙ͭ͠ū̧͗c̙ͦͮh̛̞͒ a͉ͤ᷆s᷃̂͒ Mͥ̒͠ā̌᷄g̟᷇᷄i̫̬̓k̢̥̎a᷂̟͂r̭̄ͫp̺͚͂.̢͆̃h POKéDEX - #017 ~ Pidgeotto

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : V̵̿̿e̢̗͞r͇͕̂y̢ͫ᷃ p̴̟̓ŗ̎ͩo̯͛͐t̏ͧͪḛ̫᷅c̒̅ͭt̺̖͋i͖ͬ̅v̖᷿̔ē̗̖ o͂͠͞f̧͡͞ i̘̲͝t͔̹͌s̥͙ͅ s͕̥̽p̸̯̃r͕ͫͤa̟̬ͭw̻̙͊l͇͐ͭi͍᷁͠n̬̲͑g̵̦͑ t̳̣͑e̯̫᷅r̸̉ͫr᷆̋̽i̙᷁͐t͈̳̐o̱᷃᷃r̢̥͟i̶̼͗a͈᷄̐l͙᷉͟ ả̤͗rͮ͘͠ę͙̓a̡̿͢,͖ͮ᷈ t̼̻̍h̢̤ͤî̧͇s͓ͩ᷅ P͙͒̕o̱̜᷅k̰̉̋é̥͝ͅm̶̪͘o̶᷿ͬn̡᷿ͥ w̳̳͢i͙͓᷃l̘ͨͧľͧͩ f̦ͮ̀i̸̖͠ę͉͞r͎̠̠c͛ͯ᷅e͇͓᷅l᷂̎̉y͓͌ͅ p͓ͧ͢e̬̟᷈c̵᷿̔k̙᷾͟ a̡ͩ͏tͣ͘͜ aͦ᷉̋n͏ͤ̽y̼͙͆ ī̹ͫn̘̒̾t̙͑̈r̨̿̒ṳ̶́d̦̣̳e̻̟̺r͎ͮ̊.̇̌̽h POKéDEX - #016 ~ Pidgey

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : A̜͊᷉ c͉͗᷀õ̫᷆m͔̖̅ṃ̲̋o̜̟͓n̙̭͠ s͔᷊͟i̬̐̌g̙͌᷁h͍͓᷾t᷇͑ͯ i̒̄̉n͕͆͟ f̷̛̾o̹ͣͧr̠̠͏è̲͍s̬͎̃ṯ᷇᷆s̴͔̮ ã̰̆n͕͊᷃dͬ̕͟ w̔ͭ̍ó͍̖o͍ͫ̔d̠͐͝s̴̾͠.̈́̍ͬ Ǐ̭̓t̸᷂̗ f̭͕̆l͓̮᷆a͢͏͉p̯̥̝sͣͨ̋ i̗̓̐t͑̀ͮs᷿̞᷅ ŵ̻̃i̳᷃̀ņ͎͓g͖ͧ͢s̼̋̓ a̧̍̚t᷉᷾͢ g̭͈̍r̄ͩ᷆o̖̦̊u̩᷃᷄n̨̻̳d̥̍᷇ ḽ̗̬e̢᷊̋v̮̇ͤe̤᷀̕l͛̽͋ t̖᷄̀ö̸͋ k͉͋̎i᷂̟͝c̜̔͝k̮̮̋ ụ̧͖p̩ͬ̃ b̐᷀ͬl͒᷃͝i̪̜͊n̵̗᷾ḏ᷄ͦì̅᷉nͧ͛᷇g̖ͦ̋ s̢̞̕a̎͊̍n̪ͭ̔d̦̖᷀.̥̊̅