Archives 2016

h POKéDEX - #050 ~ Diglett

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : L̏̐̓ȉ᷃ͬṿ͑᷁ȅ̙͠s̭͛̏ a̵̹᷇b̶͙ͨo᷁̃̈ù᷈̊ţ̜̱ o̟͋̌n͑ͤ͘ȇ̡᷿ y̛̏̚a̢̨̯r̂ͬ͟ḑ̜̫ u̙ͧ̒n̉͛ͫd̰̘͐e̢̖̎r͌̇́g̉ͬ᷆r͐̋᷅o̤ͪ̒u̙͌͑nͯͬ͡d̝̩᷄ w͎̜̿ẖ᷅̉ȩ᷿͆r̴ͫ᷅e̔͊ͪ iͮ͜͢t̡͇͋ f͇̥͋e̢̛̮é͇͕d͇̘͔s̝͖̉ o̭̦ͩn̹̝ͧ p̻̈͠l̶͊̓ả͈̫ṋ̸̮ṫ̫͘ ŗ̢̥o̫͒᷾o͆͊̏t͇̹ͪŝ᷊᷆.̙͍͆ I̛ͅ͏t̲̒᷈ s̨̱᷁ǫ᷁ͯm͓͛͠e̦̾ͨt̠̅͟i̥᷉̌m͐ͬ́é̱͂s̡᷆͘ a̢᷊͒p̯̦᷁p͉̿͊ê̯̈a̛᷁᷇r̀̎̿s͆̐͠ ả͍᷇b͖̜̰o͙̱᷀v̴͓̰ẽ̢̳ g̦̻͝r̲᷅́o̸̞᷆u͙̗᷁n͕̙͒d᷅͋᷅.᷂᷃͟h POKéDEX - #049 ~ Venomoth

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : T̬͍̬h᷀ͬͅḛ̚͜ d᷆ͦ͢ũ̡ͯs̶̷ͣtͯͣͮ-̦̌ͧl̴͎͌i᷉̃̔k̰̪͟ȇ͓́ s̤᷉͞cͩ᷄̌a̳͂̈l͉̰̍ȩ̗͡ṣ͆̕ ċ͆͐o̭͙͒v̟͉͌ęͫ͜rͨ̎ͫḭ̟͜n͖᷁͌g͙̭͂ ȋ͊͡t̨̅ͭs̙ͬ͢ w᷃̏͟ĩ̵̚n᷁̊͢g͂̿̈s̎̓ͭ ã͈͑ȓ̉͠e᷁̾͘ c̹̏͞oͧͣ̂l̶̜̃o̵̦͌r̦̋ͨ c̥͍᷆o̔̕͜d͑̐͢e̷ͭ͠dͪͣ͜ t̸̡᷉o᷆᷄͜ i͕᷈ͅn̨ͦ͟d᷀͆͒i̟͂̓c̸̏ͯa͋̓͡t̸͌̋e̠̦̣ t̼́̓h̴̤ͥe͓̎͐ k̼̂̓i̩͛̇nͩͦ͗d̨̝̽sͬ᷆̚ o͔͈᷉f͙̪ͩ p̼̝̹o̝̰͞i̺̾ͯs̴͆̃o̡͑̎n̴̂̚ i̯͊̂t̢̺̄ hͫ̅̚a͔̓᷅s̒ͮ̄.᷂̞͟h POKéDEX - #048 ~ Venonat

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : L͍ͭ̎i̜̘͢v̧᷆̒ę͓͠s̛᷊̑ i᷈̿̓n᷊̎ͣ ṯ̑̏h̑̎ͤe̢̯̖ ș̴᷄h̩̤ͯa᷿̾͜d̎̂ͯọ͆̋w̘̳͘s̢͘̕ o᷊̱̟f̈̃̀ ť̷ͩa᷇̉̅l̷̜͑l͙̊͢ t͍̽̎r̯̦ͪe̹̓͡e̫͔͑ś̥͡ w̸̉̽h̬̻͊ẽ̶̕r̛̔᷀e̋̃̃ i͐ͧ͜t͔͈̐ eͬͯ͡à͂̕ṭ̓͊s̴͈̘ i̺᷁᷃n̥ͫ͟s͇̝̎e͖̭᷃cͣ̔̚t͖͑̾śͬͥ.̗̱͒ I͌̇᷆ț᷃̆ î͙̊s̑̓͛ a͂ͬ͝t̝͖ͨt̫́̓r̗͗̏a̵̠᷃ċ̛̹ẗ̗̖́e̊̊̐d̈̏̏ b̳͙ͨy̅͊᷇ ļ̍̚ḭ͆ͣg̳͝ͅh̸͑̓t́͒͋ a͇᷉͢t̖̄̄ n͇̔ͮi̾᷃͟g̗̜̃h̺͏͓t͖ͫ͝.̞͍ͤh POKéDEX - #047 ~ Parasect

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : Ą͇̚ hͦ᷆̇o̪̭᷉s͇͆̏t̲᷾̚-̹͙͆p̤̀͊a̯͛̽r͎̞͎ā̯͎s̨̉͐ĩ͈͢t͚̦̏ȅ̡ͬ p̞͛̀a̡ͧͫi̸͌ͯr̪ͪ͊ i͇̽̓n̄̚͡ w̴̦̏h̗᷂͢i̴ͥ̄cͧ̋̑h̖̣ͬ t̓̾̓hͨͭ͡ẻ᷊̌ p᷊̊͆ạ᷿ͫȑ᷇̄a̶̾ͅs͖ͣͫi̍́̚t̶ͥ᷁ḛ̗̌ m͙̔̐u᷂ͮ͑s̶̯͎h̢ͫͬr͎̈́͟o̱̿ͬo̲᷃ͅm̌͗̋ hͫ᷆ͫḁ᷇ͥs̥̎̚ t͓͖ͣa᷂̓ͤk̡̊̐e͓ͭ̈́n̟͔ͣ o̡ͪ̊v̵̧͛ë̻́ͫr̘̒ͮ t̯̋ͤh̭ͪͮe̥̘͒ h̹͐͜o̘᷆ͮs̹᷆̽t᷆͏̩ b̤̱ͨu̢ͨ̋g̺̿͗.̴̺̏ P̹͎ͫr᷀̍͢e̛̜ͫf᷊͗͂ȅ̺᷄r͏̦̦s̪̙᷾ d͖̳̚a̷᷇͌m͉͉᷾p̝ͩͯ p̔̑͞l̵̗᷇ȧ͔͠c̹̆͜e̞ͬ͘s̶̨̊.̛̭̊h POKéDEX - #046 ~ Paras

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : Ḃ̳͖ù̼̕r̡̓᷉r͚͚̰o͇̭ͅw̥̠̒s̖ͦ͒ tͮ͑̚o̳͜ͅ s̢͇ͩù͇ͫc̴̈̈k̪̓̓ t̀͆͞r̖͐͑e̍̽ͫe̴̡͈ ŗ̴̊o̘̔ͧo̭͑᷆ṱ̔᷉ŝ̸᷿.᷊̪̗ T͙̰͛h͍̩᷈eͥ͆᷃ m᷂̋᷀u̱᷾ͣs̜͛͢ḥ᷈ͥr᷂̊᷈o̲̍᷆o͗ͩ᷃m̟͊ͯs̷͈̕ o͐͏͡n̖̟᷄ i᷄̓͗t̀̄͑s᷉͊̚ b᷊̑͏a͇͜͠ċ̓͠k̶̖̥ g͎̝͒r̹̮̭o͎᷀᷃w̰͕̣ b̵̼ͮy̹᷃̃ d͖ͯ͡r̷͍᷂a᷀ͥ͋w̡᷂᷄i̓͐͐n̷͉͠g᷿ͯͫ n̞ͦ͢u̙͇᷈t᷈̄͗r̢̜̤i̤̇́e̷᷁̎n͙᷁̒t͉͚͙s̱͌͢ f̥᷁̓r͉͆̇ǭ̴m᷿̒͠ t̥̋᷉hͬ̓͟ě᷿᷉ b̛͂ͨu̠͎᷊g̵͆̕ h̢͊̍o̮̰͗s᷆͑͝t͚̄ͨ.͛́͐