Archives 2016

h POKéDEX - #055 ~ Golduck

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : Ǒ̧͟f͉ͣ͡t̐͗̕ë̆̽n͕͛͢ s̓ͨ͡ë̪͉́e᷿ͬ᷆ñ̹̩ s̟̐̚w̭ͥ́i̥᷄̽m̶̲̏m̘̹̓i͎᷆ͬnͮͦ̆g̈͢͜ ę᷄͋l̶̋̌e͈̪̙g͎͙ͧa̩᷊͘n᷂͆͠t̟͒᷆lͯ͏ͯy̢᷄͑ b̧̩̼y̵͋͜ l̦͖᷉â͒ͩk̡᷂͏eͪ᷅͝ s̘͓͜h̴᷀́o͎᷁̑r̰̫͘e͙̘̔s᷃͌̓.̮̏̚ I͍̦ͤt̟̞ͥ i̾᷁ͮs͐͐͝ o̶̰ͩf̄͗͝t̜ͣ̃ę̙ͫn᷉᷄̐ m̙̠᷈i͐᷈̓s᷿̓ͮt̏̒͞a̡͇͞ǩ̪̘e̼̲̲n̫͇᷀ f̋͋̿ò͔̺r̩̘ͩ t̼̎ͧh̬̽̃ȅ͍̤ J̥̖ͮạ̄͢p̫᷀̽a̶᷇ͦn̝̈́͗ë̶ͤs͍ͬ᷾e̳̜ͮ m᷂̥ͣo᷂̿̂n᷇᷁͞s͇̙ͩt̞̽͡ē̟̕rͮ̇̕,̷̄͋ K̇᷾̕a̲̼᷃p᷆͆͆pͦ̉ͅa̠̣̒.̦͍̉h POKéDEX - #054 ~ Psyduck

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : W̴͚͊h͇̉͜ḭ̾᷾l̬̜᷾eͩ͆̾ l͉ͧ͜u̐̔ͧl͎͖̈l̥̖̥i̷̩̠n̵͓᷈g̥͕ͮ i᷄᷆͞tͧͣ̊s̻̋͐ e̟ͫ͘n̖̫ͬe̯͚᷉m͇̆ͮi͇᷄̈́e̹̪͞s̍̇ͨ ẅ̝́͆i̜᷇͊t̡̹̄h̸̵͞ i̛ͪͣt̆͟͝s̪ͦ᷇ v̹̉̍ạ̀̃c͏̮ͬa̝̘̪n̞̑ͮt̯̩͢ l̇ͨ̕o̴᷂͢o̷̳̜k͍͍̏,̸̜̿ t͏̨̟h̷̙᷃į̟̤s̰̖ͤ w̡̟͆i̥̦᷇l᷾̉͠y̛̝͋ P͏̫̬o͉̾̿k͖ͩ͟é̜̈́̐m̏᷁̽o̙̲̕n͈̜̅ w̻̍᷃ȋ̢͚ļ̠ͮl̢ͣ̅ u̙͏̄s᷂ͩ᷃eͬͦ̈́ p͖̪͆s̘͓ͤỷ͊͐č̞ͧh̢̄͑ǒ̓͟k̞᷿̽i̫̇ͅn̙̖̝e̛͙͋t͙᷅᷅ḯ̢̻cͮ̈́͏ p̩͔͠o̗̹̬wͫ᷆͘e͍̰͐r͍̂᷇s̬̽̒.̨᷊͡h POKéDEX - #053 ~ Persian

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : A̞͗ͤl̪̰᷊ẗ̻̀h̔̂͢o̙̯͑u̼̿ͧg͒᷅ͨh̤͑᷾ i̝᷾̈ṭ̡ͩs̨ͩ̕ f̄̈́̊u̝͊̃r̡ͫ᷄ ḧ̺́̋ą̝̦s̰̫̈́ m̡͑͂a͖ͦ͛n̛͖͌y̟᷀͢ ȁ̅̐d͌̊̓m̜̺̽i̫ͦ̃r̴ͤ͟e͚̖̮r͎ͯ̕s̫͍̕,̛̣̀ i̡̋᷆t̹͖ͭ i͖̣͠s̝ͫ᷇ t̠͑͡ǫ̒̐u̝ͯ᷀g̳᷆᷉h̝᷆̈ t̮͚᷆ơ̪᷈ r̤̟̲a̢̟̽i᷿͎ͣs͚̪᷄e̤̒͑ ä᷿̕s͍᷾̚ a̯͚͓ p̙ͫ́e̸̜̒ț᷊͒ b̶̵̈́ȇ͜͠c̪͊ͬa͖᷈̾u᷂͍̺s̱̻͘e̎̿̄ ŏ͇̕f̥͕̀ i̍᷆͐t̞̮̾s̎ͨ̕ f̗᷁͞i̲̻͠c͒̓ͅk͉̅͞ḷ͛̕ë̶͕ m̛᷿᷀ë́̿͒ạ̑̈́n̲᷈ͧn͈͢ͅẻ̂͡s̮̈́͐s̩͑͢.̢͍ͥh POKéDEX - #052 ~ Meowth

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : Ḁ͚᷄dͬ́ͅo̢ͮ̕r̴̩͗e̡̢͜s̰̿͘ cͅ͏̊í͗̈r̤͎᷁c̢̬̰u̯̫᷉l̴͍ͤa̼̠̕ȓ̐͘ ŏ᷆͞b̞᷅͊j̹̈́᷁e͎͓͘c̲͆͜t᷄̊͡s᷊̟ͥ.͓̝̇ W̘᷁᷈a̫̞͘n̨͇᷊d͔̿̕ĕ̘᷊r̝̀̑s̱̔̊ ẗ᷾͞h̗̓̑e̮͒᷆ s͇̼͑t̝᷅͡r̶᷇̽e̸ͩ̓e̠͑ͅt̺͌᷈ṣ̼̈ o͋͑᷇n͖ͥ͞ a̾̇͋ ņ͙ͧi̛̯̾g̝͇̼h̖̙̳t̢̟ͪl͖̞ͧy̡ͦ͌ b̮͉̄a̧̛̭s̴͙͗ǐ̘ͅsͦ᷈̉ t̻͇ͥo̟͆᷁ l̦ͯ̈́ớ̟o̜̝͐k̞ͧͪ f͂̌͟o̙ͫͧrͭ̇̐ d͙̯̟ṙ͓̚o̝ͥ̂p̻᷉̒p̱̐̉eͩͤ͜d̸̼̈́ l̪ͧͭo̤̝͟o̹͊͠s͉ͥ͊e̟͉͐ c͖͊ͣh͈᷉͊a᷂̣͒n̗ͧ̿g᷇͂̔e̬ͭ᷈.̛̇̃h POKéDEX - #051 ~ Dugtrio

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : Ȁ̑᷾ t͖͚ͦe᷁̈́̚a̝̪͐m̢͢͜ o̡̲ͦf͏̭̓ D͚ͭ͟i̞ͮ̈́g̵͒̓l̡̥ͯe̘͒̈t̡͈͋t̝̓ͨ ṱ͔᷄ṛ̖᷊i͕͌᷉p̜͊͜l̫͒̚e̖ͣ᷈t̷̗̼s͓̅᷈.̙̣̅ I͓̱̾t̀̂ͥ ť̩̞ṟ᷃ͅi̵̓᷉g͚͓̈́g̼᷅͋e̷̲̻r̟᷄̎ṣ͇ͭ h̯͗̉u͈̓̿g̲᷂̃e̫᷁̋ ȩ̭᷃a̷̼̐r̗̣͗ṯ̴̚h̲᷅ͅq̻᷀ͨu̥᷾͝ȧ̶͉k̵͎̮e̛ͧ̀sͬ᷇̚ b̜̺̓y̦̌̉ b͇͔ͪu̜̼᷈r̤̫̈́r̭̜ͭo̊ͮ̑w̸̗̥ì̤ͭn̡ͣ͗ğ̎ͨ 6̙͗͗0̘ͪ̊ m᷊̄ͯi̯᷿̐l͏̀̈́e̗͇ͅs͌̿͑ u͎͆ͩn᷁ͥͫd̶̡͆eͥ̂̾r̵̼ͬg̃̇͜r̷̮ͭo̓ͪ̉ȕ͏̈́n͚ͫ̚d̒͊͝.̖̄̕