h POKéDEX

h POKéDEX - #145 ~ Zapdos

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : A̡̋̆ l̘̏̂e͙̩᷅g̏̿̔e͏̨͑ṋͬ᷾d̙̻᷄a̵̎ͥr̦͋̏y̝͍ͨ b̼͚ͪį͈ͦr̢̜̈d́̕͞ Pͭ̅͟ô̯̜ǩ̢̢éͨ͟ͅm͇̥͢ơ᷄͟n̅̽͐ t᷁̚͏h̡ͧ͝a̱̳ͬṱ̉͊ i᷆͒̕s̿̾̏ s̠̦᷀a̺̎᷈i̩᷃͒d̛̻̏ ť̵᷁o͖̲͒ a͖͋̔p͙ͩ͜p͉͖̲e͖᷊᷁a͔᷀̔r̫̎͆ f̦̺᷂r᷊̈́̎o͏᷿̃m᷊͛ͮ c̶͙͡l̉᷾̚o̎ͫͪȕ̞ͮd̗ͫ͞s͚̗͐ wͧ͠ͅẖͪ͛i͑̒͢l̢̮ͪe̹͛͘ d᷃᷇̚r̦̪ͯǫ̻̑p̓̅̚p᷂̼̅i̼ͯ᷀n̲̺̊g̨ͫ̓ e̖̾̏n͈̤ͩo̐᷀̚r̼̟᷃m̝ͣ̌o᷂ͣ᷈ǘ̇᷉s̑᷀͝ l᷊ͩ᷇i̤᷀͑ğ͇͂ȟ̀͊ṯ᷇͜n᷂̍͊i̴͋̽n̷̨͓g᷊͔͂ b̟͓᷆o̸᷂ͦl͍̩̮t̸̕͟ŝ̅̍.̸͉́h POKéDEX - #144 ~ Articuno

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : A̡͎᷇ l̠͂᷈e̞̓̅gͧ͗͟e̢̘̿n̷̽̿d̫͚̲ã̛̰r᷊ͫ᷅y͉̤̌ ḅ᷉ͥi̩͈͘r̹ͪ̕d᷉̓͟ P̽ͭͥȍ̴ͮk̖͆̑é͙͒᷅mͨ̓͌o̧̪̊n̘̍͟ ţ̎ͅh̗̮᷆a̼͟͡t̓ͥ̾ i̝͗᷆s̻᷅ͭ ṣ̭̤a̴̟͒ï̱̾ḑ̯̝ t᷆̂͞o͈͑᷃ a͚͑̂p͛̃͝p̭᷿̚ě͍͖a̭͒ͮr̯̹ͬ t̙̒̾o̸̲ͪ d͏͆̌o̯̘͞ọͤ͌m̞̞͋e̖᷂͙d̦ͭ͢ p̼̃͊ę̭͑o͇̓᷉p̺͉̊l̡̩̐e᷊̅̓ ŵ̼͂ḧ͙͜o̴̾͝ á᷿͝rͥ͑̽e̾͒̚ l̺᷀͊o̱̊᷀s͟͏̃ṱͯͫ i͂᷉̐n̽ͫͣ i᷀ͨ͠c̻̒͡y̼̖̰ m̽̍ͨo̥͑͟u̥᷀̈n̢̪͆t̼ͥ᷃a͆ͮ̾i̧͈͐n̂̉̆s̭̉̅.̴̝̚h POKéDEX - #143 ~ Snorlax

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : V̒̆͞e̪᷆̂r᷿᷂̞y͌͘͟ l̩͔᷈a̖ͫ̚z̸ͭ́y̷̷͓.͓ͧ͞ J̗͛͟ȗ̸͡s̷͒̒t̞᷂᷆ e̷᷄̈a̖̓͛t͈͋̇s͚̒᷀ a͋ͣ͠n̥̊͞d̬̥̳ s᷊̆̌lͭ̒͟e̞͘͢e̴̠͐p̼᷿͢s̱̔͝.̦͑͘ A̺̦ͯs̹͇᷾ i̵̭͆t̲̲̏s̮̃ͫ r̬̝᷈o̙̦̻ẗ͚́᷉u̙̘͠n̒̓᷆d̲͓̋ b̷̜̕u̞̭̤l̷̂ͮk͙᷁͜ bͥ᷾͒u̱̬̒i̭͕᷅ĺ̪͐d̵̢̔s̀̊̆,ͮ̐̊ i̪̻͡t̮͙̗ b̑᷁͊e̴̞ͯc̬ͥ͢o͎͔ͅmͣ᷄͛ẹͬ͠s̮͍̏ s̪᷈̆t̫̰ͫě̠͝ḁ̢̛dͭ̅͜i͇᷈᷉l̹̝̻y̪̿͞ m̢͕͒oͨ͛ͩr̩̓̉e᷇͗̓ s̷̸͇l̦̂͋oͬ᷈̎ṭ̰͘h̶᷂̚f̨͖̦u͔͕͛ľ͉͞.̜̜̮h POKéDEX - #142 ~ Aerodactyl

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : Ȧ̂ͤ f̳̓̿e̘̙̯r̼᷾̆o̷̦̘c̗͑̀ĩ̦̓ő̶͉ů͖͌s͛͏̦,̯̔̓ p̢̛̞r͚ͤ᷆ȅ̠͎h̴̹ͩi̼ͯ᷆s͑́̀t̰͐͌o̴̧̞r̴̛̾ḯ̯᷂cͫͥ͆ P̛͕̯oͥ̑̒k͛̚͞é͖ͩͯm̲̤̿ọ̢̨n᷉̒̍ ẗ́͑͝h̶͖͜a̮͚̿t̏̿̾ g̵᷂̳oͪ̈̕e͗᷁͌s͍̗̒ f̓͐̈o̴͉͗r̙̾̃ t̨̻̏ĥ̹̜e͕̒̀ e͇̟͞ṋ̔ͪe̻᷂͏m᷂̍᷅y͏͌͜'̜ͯ̋s᷂̉͆ t̓̑̕h̴ͨ̕r̰̠͎o̡̐̒a̦̼᷅t̬ͯ᷇ w͚ͣͣi̟̍ͩt͍̘᷃h͙̲᷇ i̤̖͞ṱ᷀̿ṣ᷊̊ s᷿̺̟e͏̮̱r͖̘ͤr͉̔ͥa͇̻᷃t͖̳͒e͋̂̃d̉̿͞ s̴̠͗a̎᷅ͮw̶̺͝-̼᷆͜l͖̋̕ï͕̮ḱ̼̕e̝̩̒ f̮͙͉ą̼̎n͡͏̱g᷊̒͢s̻͍ͯ.͚̈́̓h POKéDEX - #141 ~ Kabutops

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : I͉͖̓t̥̱ͣs̷͙̄ s̩̅ͥl̴͎᷆e͐͛͐e̡͔ͨk̻̈́͢ s͖̗̆h̓̒̚a̘̿ͮp̪᷈̓ẹ̡̏ i̴̐᷾s̢͜͠ p̪ͪ͏e̢̋͡r̘͛᷆f̗̃ͦẽ᷿̩c͐͑͠tͮ᷁̃ f̵̨᷊o̳͊͜r͒̕͜ s̤̆̄w̩᷾̀i͏ͣ͛m̺̻͛m̦ͥ̂i̫᷅ͅn̴̘̒g̙̣̟.ͫ͛̄ Ĩ̉͊ṫ͈ͅ s̶᷆̚lͪͮ᷁a̻̲ͥs̞̓̀ḧ̯́ͯe᷃͑ͧs̨̗̿ p̴̅̓r̛͑᷃eͨ᷉᷈y̶͐ͧ ẉ᷄͠i͎᷊ͥt̝̥͒hͩ̅᷁ i͚͐᷁t͊ͦ̃s̶᷁᷅ c̦̆̿l̮͇̋a᷿᷂̦w᷂̼̚s̬̘͊ a̢̦ͫn̨̟̈́d̟̖̄ d̸̞ͬrͣ̎͘a̞̽͗i̗̼̅n͕͆̔s̜͌͠ t̲̘̎h̻ͯ̏e̦̜͑ b̘ͨ̌o̹̲᷈d̻᷆͡ȳ̳͡ f̖͆͢l̶ͨͨū̹̰i̧᷆͜d̒̽͋s̗̥͉.͉᷊ͦ