Archives 2015

h POKéDEX - #039 ~ Jigglypuff

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : W̦̼̦h͈̪᷉ȩ̤̼n̂̊͘ i̻͋͑t̞̄͟s͉͊̒ h̢ͭ̕u̸͖͂g͙̔̕ě̲̫ e͚᷆͑yͧ͋͡ḙ̺̃s̬̓̅ l̜̈᷈i̩̙ͨg̓̎͜h̥᷅ͅt̵̩͑ ụ͆͟p̛͌᷉,̌̄̍ i̮̜̎t̟̃͘ s̟͋͟i̩͌̋nͧ᷁̉g̛͔ͧs̨̃̀ a̻ͣ̓ m̜̘͡y᷊̙̑s̞̽̕t͓̍̌ȩ͈̓r̞᷆ͅí̮᷉o͍̘͔u᷾ͬ͠s̺̩᷈l̑͏̪yͨ᷾́ s͈̋͆o̟̊ͣo̶᷂ͭt᷿͖̉h̤͗͜i̗͑̄n̷̗̫g͖̳̑ m̸̻ͦe̵͑́l̀̇͡o̰͑̃d̺̑̃y͇̫᷀ t͖͏͞h͚̻᷇ă̌͛t̙͐͡ l͚̦̣ǘ̟͘l᷆̽͟ļ̖͐s̖̊͟ i̸̷̔t̮̫᷆ş᷾ͦ e᷈̎͌n͖ͬ̑e̡̦̊m̘̲̄i̘̿̇ẹ͂̇s͇᷾͝ ẗ̙ͪo̮ͤ͠ s̬̋͜ľ̝̟e͓̊ͨe᷆͑͜p̓ͯ͠.̶ͦ͡h POKéDEX - #038 ~ Ninetales

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : V̒̂͑ȇ͖̈́r͚̔̂ŷ̟̯ s̜̜ͯm̏̉͜a̺ͤ̑ṛ̶̈t̜̾͗ ā̼̖n̵̛̕d̝̓̋ v̖̞͞e᷊̻᷃r̖̫̦y̝̑͆ v̇̄͞e̥᷂᷀ṋ̊ͭg̺̀̑ẻ̼ͩf͈᷉̾u̷̼᷅l͈᷆ͯ.̘ͣ̊ G̛͈̒r͐̐͜ȁ̠ͯb̅ͩ́b̂ͯ̚iͦͧ͠n̗͇͞g͋̔͂ o̧ͧͅn̮̂̀e᷊ͣ̒ ô̬͢f̵̤̽ iͣͫ̂t̳̍͞s͍̔ͩ m̗͎̾a̘̤͛n̞̈́᷅y̾ͩ͐ t̳ͮ͡a̙̋̐i̡̢̮l̷̙̓s̫͂͑ c͚̈͟o͌̀̉ǖ̻ļ̘͘d̞̙̙ r̵ͯ᷉e̵̦ͦs̓᷄̆u͏͓̗l̵̹ͨt̼́͜ i̱ͦͦn͇̊͒ a͇̓̓ 1͈̮͠0̸̜̅0̼̈̒0͉̼ͩ-̗͗ͯy̍᷅̐eͭ͐̆a̠͉͢r̘᷀̍ c̬̞̕u̙͊ͬr͕᷾̏śͨ᷁e᷿͊᷾.̖̫͒h POKéDEX - #037 ~ Vulpix

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : A̗᷊͂t̡̫̂ t᷄᷃ͥhͣ᷀͆ḛ̛͜ t͎͒̕i̛̮ͥm̡̼͞e̸̴̮ o̦̰᷅f᷿͎̉ b᷿͖̊i̛̲᷆ř̨̟t̵̲ͭhͫ͌͟,̡̰̤ i̻̕͡t͍ͥ̽ h̹᷅̓ā᷿̈s̳̠̆ j̼̅̑u̦̽̀s͉̏᷄ṱ᷅̿ o̢ͭ᷉n͉ͪ͛e͈᷅ͅ t́̋̀a̋ͪ̕i̥͚̿l̸͖̩.̵̼̗ T̼ͥͯh̲̊̆eͣ̋̕ t͊͘̚a̭̓͏ị͉̬l᷿̋́ s̢᷃̿p̦̾̌l̮̓̋i̛̛̅t̲ͪ̒s̶᷁͜ f̹̣᷊r̥̈́ͬo᷈᷆̈́m̲͉̐ i᷅̔̈́t̸᷂̋s͙͐᷀ t̰͋ͣi̠̇᷈p̙͉᷅ a̠̩̗s͋͗̄ i͎͂̓t̴᷉̅ g̼ͪͯr᷆̌͞o̡̟̭w̙̟ͥs̺͆ͬ o̵̗͂l͙̖͘d̶ͭ̏ḙ̓ͤr̜̼̅.̏͂͡h POKéDEX - #036 ~ Clefable

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : Ȁ͍͢ t̂͝͞ȉ̤͠m͇ͮ͐ì̤ͨd̷͙̊ f̛̼̆ḁ̶̞i̓᷃̑r̵̹̚y̷̬͜ P̛̛᷃o̥᷃̂k̯̹̚é̶͕͑m͙͍ͬo̿᷀͞n̻̰ͬ t̯͐͡h̯᷃͑a̖ͧ̊t̨̰ͨ i̛͎̔s͌ͧ̚ r̤̼ͧa͈̞̎r̭̺ͩe̮᷈̎l̖͊̓y̷̢ͥ s͕̎̌e̹̔᷆e͍ͬ᷃n̵͎̍.᷿̥͟ I͐ͫ͡t̨̠̒ w̶̡̻i͖͊̿l̲̊͛ḷ̦͝ r͕ͤ͜ú͖̫n̞͈᷅ a͉᷁̈n̝͌͞dͤ̇͝ h̴᷅ͨi̗᷅̇d̬̞͞e̞͉̐ t̤͙͗ȟ̸̍e᷿̲̓ m̡̎̈o̗ͣͯḿ̛᷈e̶̽̓n̋ͩͭt̡᷾ͪ i̜͋̚t̴͕͗ s̮͔͠e̠̳͐n̰̥̔s̜̠̓é̊͡s̊̎̒ p͠͏̃e̸᷊ͣoͧ͜͝p̵̡͉l̷̬͟ḙ̛̽.͙̔᷈h POKéDEX - #035 ~ Clefairy

Written by Ndrrk -

h POKéDEX entry : I̧͈̲ṯͥ͊s̯͊̚ m̴͖̦á̮͍g̟ͣ͠i̺͚᷉c̞͈ͤa̲͛̃l̗̲͊ aͬ͒ͤn͚̈́᷇d͉̝̊ c̹̅̑u̬͗ͥt̝᷆͏e̼̦ͧ a̩̳᷅p̸̢͋p̡͍̤e͈ͣ̎a͎͚͛l̬᷄᷃ h̭̞ͅa̰̮ͦs͓̰ͮ mͦ᷁ͨǎ̲̫n̥᷅̇y̦͛ͬ a̴᷿͏d̘̱̉m̶̗̺i̭̟̅r̘̔ͣe͏ͣ̚r̛͐̓s̠ͫ̂.̫̈́ͬ Iͦͪ͏tͣ᷾͜ i̡̦͏ş̪̓ ṟͦ̈a̯̬̓r᷿̙̆e̳ͩ͜ a̶̦̕n̶̆᷈d͚᷿̚ f̍͗ͅǒ̝͜u͙̙ͪṉ̭͛d̴͊͡ ȯ᷊̠n̳ͦͧl͊͗̀y͕̞̍ i̝᷊̚n͈̥͡ c̯͛̈e̛̗᷆r̙͓ͤt̮̭͑a͖͔͆i̴᷂ͨn̛͉͞ a̹ͨ͠r᷁ͫ͡e᷆̎͋ä̦̺s̶̠͒.̣̣᷆