h POKéDEX

h POKéDEX - #006 ~ Charizard

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : S̩̈́ͪpͫ̏͐î̸̥t̰̒᷁s̯̣̊ f̜᷾ͣï̱͟r᷉̂᷇e̩͇᷂ t̾̌͘h̛͎̕ă̴͐t̤̫̓ ȉ͘ͅs̶͔̹ h̗̹͟o̡ͭͧẗ̶͢ e᷈̊̆ň̨̳o̢̝͒ȕ̧͡g̢̰̈́h᷇̏᷅ t͈̞͜o᷉ͧ̆ m᷊̈͟e̝ͫ̐l̞᷆͝t͐᷈ͩ b͋̓̍o̯̤͐u᷊̫ͯl̟̋̎d̟̼̑é̪͌r͙̠̕s͖̻͂.̶͉͑ Ḵ̬̬n͎ͭ᷅o̝̹̍ẅͮ̑n̥ͮ͢ t̹̹͠o̷̔̓ c̴̫̐a̪ͨͅu͎̳͢sͦ᷃̐e᷅᷆͟ f̧̏ͪo̢ͪ͜r̝̒͟é̍͂s̶᷊᷆t̜͉̪ f̀᷅̂iͫ͒͢r̭᷁̽e̡͔͌s᷿᷈̒ ṷ̦̓n̴̜ͫï̜̍n͍̝̅ț̥͕eͣͮ̓n̄͂ͪt̯͒͂iͩ̓͜o̮̪͆n̸᷁᷆ã̵͞l̋́͒l̤͖̏y̙̟᷾.̶̙̊h POKéDEX - #005 ~ Charmeleon

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : W̮̣᷀h̞͊͊e͍̊͌ņ̏͟ i̋̅͜t᷂͊̿ s̖̘̓w̸̯ͪi̩ͫ̔n͎͓͛g̽͒̇s͏̻᷄ i̷ͣ͂ṯ̹͝s͍ͤͩ b̮̜́ŭ̧̯r͉ͬ͝n̨̙᷃i͍ͪ̚ñ̺͔g᷿ͣ̓ ṫ̤͓ǎ̤̫į᷾͘l̷͏̌,̈́̋͞ i̞᷆̾t̤̑᷈ ḛ̹ͫĺ̙̥e̠ͪ᷉v͎͓́á̓͑t̗͎̕è͉̿ș͐͢ t̪̯́ḣ̶͔eͬ̂̆ ṭ̵͞e̖᷆͒m̉͆᷃p̵̦͝e̘͕᷿r̷̖̈ǎ̹͒t̘͂ͦu̩͛ͤr̙͑ͩe̫᷾̚ t̃̌͢ọ̩͜ u͗̋ͯn᷊̘͂b̩ͬͦe̢͖͌a̻᷄͑r͗ͫ͘a͔͂̓b̴̙̓l̡᷀͘y̞̗ͤ h̡͍͖i̵͐͜g̰̜̎h̯̼̋ ḻ᷅̐e͖ͬ̑v̦̐͞e̠̪᷂l̖̤̾s̛̤̐.̥͚̽h POKéDEX - #004 ~ Charmander

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : Ŏ̝ͭb̛̦ͪv̓̋͠i͆͌̈ǒ̪̻u̻̭̽s̨᷉̐l̬̱̊y͗͐͂ p̡̗᷄r͙̯ͫe̖᷇ͧf̰ͣͩĕ̦͈r̟᷀͆s͈͑ͪ h͙ͥ᷆oͪ͝͏ṯ̴͞ p̼͕͝l̛̰̉a͍͉᷇c̒͗͟e̞͎͂s̙͏̻.̋͏ͨ W͎ͥͫh᷅́͝e̘̾͜n͎̏ͭ i͇ͦ͐t͒̔̌ r̼̗͛a̹̫᷿ǐ̆ͦñ̯̟s̫̱᷃,̙᷈̉ s᷂᷃᷾ṭ͉͎é̥᷾a̛͚᷀m̵̥͋ į᷈᷉s̥͑͡ s̞̫̈́a̵᷉̾į᷉ͬd͒̾́ t̊ͮ̚o᷊͂ͯ s̹̜̓p̷̃ͅo̪᷉ͥu̥͒̅ţ̀͆ ḟ̚͞r͕ͧ͛ơ̔͊m̭᷃̚ t̹͖̓ḩ́̔e̡̓͠ t͎͔ͦi̧̛᷿p̦̫ͬ ọ̤̔f͇͌̾ i̭̊͋t᷅̓̇s̰᷃᷄ t̬ͦͥa̺̋ͅi̙͍᷈l̙͔͒.̬͔͞h POKéDEX - #003 ~ Venusaur

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : T̤͙̍h̩̋͞e̶̹͗ p̯͡͠l̵̻͘a̛̜͏n͖̎͘t̡͛͂ b᷄̇͞l͔͈̽o̴̖̱ŏ̦̏m͔͖̅s̪̭̳ w̬͒᷾h̛͚᷃e̦᷄̕n̼̒͟ í̵̪t̴̓͊ ḭ̢ͪs̢ͥ̈́ ḁ̧̒b͓̼̑s̳̟̻o᷾̔̿r͇͑ͫb̹̄̇i᷂̓ͅn̗͊̑g̺͉ͣ š̨᷇o͈ͦ̕l̫̽̂ä̧́̌r̰͎ͯ e̹᷂̔n̘̭ͩe͐̇᷾ŕ͚͑g̣̗᷇y͖͖̘.̠ͦͪ I̶̳̲t̸͋᷀ s̮̎ͦṭ᷄͠a̛͕͇y᷿ͭ̍s̒̄᷆ o̝̅̍n͍ͣ͋ t͙᷀᷁h᷀̔͑ë̹̳́ ṃ̓̒o̭̾᷅v͍ͥ̽e͔̺͑ t̼ͬ̈o̅᷉͘ s̪ͧ̐e͚̱̚eͦ᷆͗k᷇̄ͅ s̮̓͜ṳ͑̚n̳̝͑ḽ̢̝i̵̴ͧg᷂̞̑h̬̹͛t̵᷇͝.͛͑͡
h POKéDEX - #002 ~ Ivysaur

Written by Ndrrk - - Aucun commentaire

h POKéDEX entry : W̳̆͌h̶̩ͣe̺͒͘n͙ͪ͏ ṯ͂͂ȟ̔͌e̷ͩ᷉ b̰͐̈u̝ͬ͏l᷈ͪ͒b̶͙̐ o̒̅͡n̫̫̞ i̔᷅ͅt̷̘᷅s̅͟͢ b̮ͫ͋a̦᷀͑c͇̘᷅k͕̼̆ g᷊̔͐r͌́ͅo̬̝͢w̩̽̿s̵̛͜ ľ̛̥a̤ͮ᷄r͗͂͜g͎͓͠e̪̲̺,̦᷀᷄ i̥ͨͥt̜̦̕ aͨ᷃̅p͑ͩ͢p̙̊̐e̸̓̐aͨ͑ͫr̠᷾͝ś̠͓ ṱ̀᷃o̯᷿̪ l͉͋̌ơ̲͗s̫̟̅e̢̦̣ t̝͆̎ẖ̈́ͮė̶̔ aͧ̈ͩb̥᷁ͣi̅͐͘l̝͞͡i̶᷀̀t̨̪͑y᷂̟̾ t̼ͦ᷁o͇̔́ șͬ͑t͕᷾͟a͔᷇͟ṉ̊͆d̦͕ͅ óͦ͡n̲͙᷄ i̵͑͝t͈̟᷂s̹̖͞ h̖᷊̖ǐ͇͐n̶̆͛dͧ᷀̓ l̶᷊̳e̲̜͒g͏̸̙s̵̻͂.̪͎̌